Kamerák

A KOMFORT-BÁZIS KFT.

KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK
SZABÁLYZATA

Hatályos: 2022.02.21
Jóváhagyta: Kerekes Attila ügyvezető igazgató
Változat szám: 03

Tartalomjegyzék:
 • A szabályzat célja
 • Irányadó jogszabályok
 • A szabályzat hatálya
 • Értelmező rendelkezések
 • Az érintettek és a kezelhető személyes adatok köre
 • Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés jogalapja
 • Általános adatvédelmi irányelvek
 • Adatkezelők és adatfeldolgozók
 • Az adatok megismerésére jogosultak
 • Adatbiztonsági intézkedések
 • Az érintettek előzetes tájékoztatása
 • Felvételek visszanézése, zárolása, törlése
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A szabályzat célja

A Komfort-Bázis Kft. Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során rögzített személyes adatok jogszerű kezelését és az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét határozza meg.

A Szabályzat célja a Komfort-Bázis Kft. által telepített kamerák működtetése során az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása, figyelemmel az érintettek személyhez fűződő jogaira, azok maximális tiszteletben tartásával.

 
Irányadó jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye – VI. cikk (a továbbiakban: Alaptörvény)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.)
 
A szabályzat hatálya
 • területi: a Komfort-Bázis Kft kamerával megfigyelt területei
 • személyi: a Komfort-Bázis Kft –vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint a Komfort-Bázis Kft. tulajdonában álló területek nyilvános részén megforduló valamennyi természetes személy
 • tárgyi: minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely a Komfort-Bázis Kft kamerái által rögzített adatokra vonatkozik.
Értelmező rendelkezések
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezés, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; –  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; – adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • magánterület közönség számára nyilvános része: olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut.
 • munkaállomás: olyan szerver, amely a kamera által rögzített adatokat tárolja, és az adatokon való technikai műveletek biztonságos elvégzését lehetővé teszi
 • rendkívüli esemény: minden olyan esemény, körülmény, amely a Komfort-Bázis Kft. területén tartózkodó személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát veszélyezteti, a Komfort-Bázis Kft. zavartalan működését akadályozza vagy veszélyezteti, valamint bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény, illetve előbbiek reális veszélye.
 
Az érintettek és a kezelhető személyes adatok köre

Az elektronikus megfigyelő rendszer útján rögzített és kezelt felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatóak és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az elektronikus megfigyelés során az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

 
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Komfort-Bázis Kft. területén és a kereskedelmi egységekben tartózkodók testi épségének, személyes szabadságának védelme, a bűncselekmények, és egyéb jogsértések megelőzése és hatósági felderítésének támogatása, továbbá a területen tartózkodó személyek és gazdasági társaságok, valamint azokkal partneri kapcsolatba kerülő személyek vagyonának, jogszerű üzletmenetének folytonosságának védelme.

Valószínűsíthető, hogy a jogsértések észlelése, az elkövetők tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Az adatkezelésnek nem célja a Komfort-Bázis Kft. vagy a területen tevékenykedő gazdasági társaságok dolgozói magatartásának, szokásainak megfigyelése, viselkedésének befolyásolása, illetve a munkavégzés ellenőrzése.

 
Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. rendelkezései alapján személyes adat az érintett hozzájárulásával vagy törvény által elrendelt esetekben kezelhető. Jelen Szabályzat alkalmazásában az adatkezelés az érintett – a Komfort-Bázis Kft. kamerával megfigyelt területein tartózkodó személyek, ide nem értve a dolgozókat – hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező „Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről” elnevezésű tájékoztatók ismeretében a kamerák által megfigyelt területre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

Az elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása szempontjából nincs szükség a Komfort-Bázis Kft. dolgozóinak írásbeli kifejezett hozzájárulására, azonban a dolgozókat az Mt., illetve az Infotv. szabályai értelmében előzetesen tájékoztatni kell az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről (lásd 2.számú melléklet).

 
Általános adatvédelmi irányelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (célhoz kötöttség elve).

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető (szükségesség-arányosság elve).

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie (tisztességes adatkezelés elve).

Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek (adatminőség elve), valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 
Az adatkezelés időtartama

A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb 30 napig őrizhetők, ezt követően törlésükről kell gondoskodni.

 
Adatkezelők és adatfeldolgozók

A kamerarendszer működtetésének tekintetében a Komfort-Bázis Kft. ügyvezető igazgatója az adatkezelő, aki az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról dönt, az adatkezelés és adatfeldolgozás célját meghatározza.

Adatfeldolgozás: egyes, érdemi döntéseket nem igénylő technikai műveletek elvégzését jelenti, különösen ilyen az adatok rögzítése, zárolása és törlése. Az adatkezelő megbízásából az adatfeldolgozást a

Keszthelyi telephely esetén Vagyonvill Kft.
Veszprém esetén a Komfort-Befektető Kft és Infornax Information Technology Zrt.
kijelölt munkatársai, mint adatfeldolgozók jogosultak elvégezni.

 

 
Az adatok megismerésére jogosultak

Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatokat az alábbi személyek jogosultak
megismerni:

 • az ügyvezető igazgató, mint adatkezelő
 •  az ügyvezető igazgató által egyedi esetekben felhatalmazott személy, így különösen rendkívüli események kivizsgálása, valamint az érintettnek a felvételekbe való betekintés biztosítása esetén a gazdasági igazgató
 • az adatfeldolgozók a rendszer technikai kezelése, a felvételek zárolása, törlése során.

  A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési és igazságszolgáltatási feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. A Komfort-Bázis Kft. a hatósági megkereséseknek köteles eleget tenni és az igényelt felvételt továbbítani.

 

 
Adatbiztonsági intézkedések

Az adatbiztonság az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszerének összessége. Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok
alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatokat az alábbi intézkedésekkel védjük meg, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen:

 • A munkaállomásokat zárható helyiségben alakítottuk ki vagy zárt szekrényben helyeztük el, amely csak az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak által hozzáférhető, így tudunk gondoskodni a fizikai védelemről.
 • Technikai szempontból is garantálni kell az adatbiztonságot, ennek érdekében a különböző kamerarendszerek üzemeltetésére vonatkozó műszaki leírásokat a munkaállomásokon kell elhelyezni. A rendszer műszaki ellenőrzését a Vagyonvill Kft., illetve Komfort Befektető Kft. végzi, hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.
 • A Komfort-Bázis Kft. gondoskodott arról, hogy az adatokhoz hozzáférő munkatársait teljes körűen és megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.
 
Az érintettek előzetes tájékoztatása

Az érintettet az adatkezelés megkezdését megelőzően, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a jelen Szabályzat szerinti hozzájárulásán alapul, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (adatok helyesbítésének, törlésének kérése, adatkezelés elleni tiltakozás) és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tekintettel arra, hogy kültéri térfigyelés is történik, a telep bejáratánál elhelyezésre kerül a következő:

 

„KAMERÁS MEGFIGYELÉS
A KOMFORT-BÁZIS KFT TELJES TERÜLETÉN
KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER
MŰKÖDIK

Részletes tájékoztatást a www.komfort.hu\kamerak oldalon kaphat. A területre belépő személyek a belépéssel elfogadják a megfigyelés feltételeit.”

A jelen Szabályzat 3. mellékletében megjelölt azon épületekben/pontokon, ahol kamerák működnek, a Komfort-Bázis Kft. figyelemfelhívó jelzést és tájékoztatót helyez el az alábbi helyeken:

 •  Veszprém Házgyári út 7:
  – telep külterület, telep bejáratánál tájékoztató tábla
  – Technik üzlet beltér, üzlet és raktár bejáratánál tájékoztatás.

 •  Veszprém Házgyári út 5:
  – telep külterület, telep bejáratánál tájékoztató tábla
  – Üzlet beltér, üzlet és raktár bejáratánál tájékoztatás.

 •  Keszthely Rezi u.2:
  – telep külterület, telep bejáratánál tájékoztató tábla
  – üzlet beltér, üzlet és raktár bejáratánál tájékoztatás.

A fent említett, a Komfort-Bázis Kft. területén megforduló személyeknek szóló tájékoztatók elhelyezésén túlmenően a dolgozókat írásban tájékoztatni kell a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről.

 
Felvételek visszanézése, zárolása, törlése

A felvételek visszanézésére jogosult személyek: ügyvezető igazgató és az általa felhatalmazott személy.

A felvételek visszanézését az élet, testi épség, illetve személyiségi jogok védelme, a vagyonvédelem, és rendkívüli események kivizsgálása teszi indokolttá. Meg kell győződni arról, hogy történt-e bármi olyan esemény, amely bűncselekmény vagy más jogellenes cselekmény gyanúját alapozza meg. Az esemény természetétől függően az ügyvezető igazgató, mint adatkezelő kijelöli a felvételek visszanézésére jogosult személyt vagy személyeket.

A felvételek zárolására akkor kerülhet sor, ha:

 • a felvételek megismerésére, illetve a felvételen látható eseményről való tájékoztatáskérésre vonatkozó kérelem tárgyában engedélyező döntés születik,
 • rendkívüli események kivizsgálása teszi indokolttá,
 • hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a felvétel.

Az ügyvezető igazgató, mint adatkezelő utasítja az adatfeldolgozót a felvételek zárolására, illetve mentésére. A felvételek zárolásáról az adatfeldolgozó gondoskodik, melynek megtörténtét a nyilvántartásban feltünteti.

A felvételek végleges törlését az adat rögzítésétől számított 3 munkanap elteltével felhasználás hiányában el kell végezni. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt haladéktalanul meg kell küldeni, azonban, ha a megsemmisítés mellőzésére vonatkozó kérés beérkezésétől számított 30 napon belül a felvételek kikérése nem történik meg, annak törléséről gondoskodni kell. A felvétel törléséről az adatfeldolgozó gondoskodik, melynek megtörténtét a nyilvántartásban feltünteti.

 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 •  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
 • a rögzített felvételek megtekintését.

Az érintett kérelmére a Komfort-Bázis Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a  képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül  jogának vagy jogos érdekének  igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje, vagyis a felvételeket zárolja. A zárolás iránti kérelem a  kamerák által rögzített felvételekbe  való betekintésre vagy felvételen  látható eseményre vonatkozó tájékoztatáskérésre irányulhat.

A kérés engedélyezése esetén a betekintést az érintettel előzetesen egyeztetett időpontban, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül biztosítani kell az ügyvezető igazgató által megbízott személy jelenlétében. A felvételekbe való betekintés mértéke, terjedelme korlátozott, az érintett kizárólag azon időpontok közötti felvételeket tekintheti meg, amíg a kamerával megfigyelt területen tartózkodott, és kizárólag azoknak a kameráknak a felvételeit nézheti meg, amelyeken keresztül rögzítették képmását, cselekvését. A felvételen szereplő más érintettek személyes adatai
védelméhez fűződő jogának érvényesülése érdekében az érintett az Infotv. alapján a felvételről másolatot nem kérhet, illetve nem is kaphat.

Az érintett kérelmezheti, hogy az Infotv. rendelkezései alapján a Komfort-Bázis Kft. írásban tájékoztassa arról, hogy vele összefüggésben mi látható a felvételen.

Jogorvoslati lehetőségként az alábbi Hatóságokhoz lehet fordulni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c, www.naih.hu)
 • a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz (http://birosag.hu/torvenyszekek)http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

1.sz. melléklet

„KAMERÁS MEGFIGYELÉS
A KOMFORT-BÁZIS KFT TELJES TERÜLETÉN
KAMERÁS MEGFIGYELŐ RENDSZER
MŰKÖDIK

Részletes tájékoztatást a www.komfort.hu\kamerak oldalon kaphat. A területre belépő személyek a
belépéssel elfogadják a megfigyelés feltételeit.”

2. sz. melléklet

Tájékoztató biztonsági kamerarendszerrel történő megfigyelésről
(Kivonat a Komfort-Bázis Kft. Kamrarendszer működtetési szabályzatából)

Az adatkezelő adatai: Megnevezése: Komfort-Bázis Kft.; címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 503962.; e-mail címe: gdpr@komfort.hu.; telefonszáma: +36 88/564-800; honlapja: www.komfort.hu

Az adatok köre: A Komfort-Bázis Kft. a kamerarendszerrel történő megfigyelés során a területére érkezőrésztvevőkről elektronikus megfigyelés útján kamerafelvételeket készít, az érintettek arcképmását, gépjármű rendszámát rögzíti, kezeli. Az elhelyezett kamerák részben olyan minőségű felvétel készítésére és rögzítésére alkalmasak, amely lehetővé teszi a létesítmény területén tartózkodó személyek egyedi azonosítását, kiemelten munkavállalók esetén, helyszínen tartózkodás információval együtt. Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az esetben személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés célja: A Komfort-Bázis Kft. területén és az objektumokban tartózkodók életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, a bűncselekmények és egyéb jogsértések megelőzése és hatósági felderítésének segítése, továbbá a területen tartózkodó személyek és a gazdasági társaságok, valamint az azokkal partneri kapcsolatba kerülő személyek vagyonának, jogszerű üzletmenetének folytonosságának védelme.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett – a Komfort-Bázis Kft. kamerával megfigyelt területein tartózkodó személyek, ide nem értve a dolgozókat – hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, jelen tájékoztató ismeretében a kamerák által megfigyelt területre történő belépéssel megadottnak tekintendő. A Komfort-Bázis Kft. magánterületén az elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) alkalmazása során, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerint jár el.

Az érintettek köre: A Komfort-Bázis Kft. létesítményének területén tartózkodó személyek (munkavállalók, vevők, látogatók).

Az adat forrása: közvetlenül az érintett személyről, illetve gépjárművekről történik az adatrögzítés.

Az adatkezelés időtartalma: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Ez utóbbi esetben a felvételek legfeljebb 30 napig őrizhetők, ezt követően törlésükről kell gondoskodni.

Adatfeldolgozók: Az adatkezelő megbízásából az adatfeldolgozást a következő szervezetek kijelölt munkatársai, mint adatfeldolgozók jogosultak elvégezni: Komfort Befektető Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 7.), Infornax Zrt (8200 Veszprém, Házgyári u. 5) ; Vagyonvill Kft. (8360 Keszthely, Kisfaludy u. 3.)

Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu )

További tájékoztatást az Üzletekben elhelyezett „A Komfort-Bázis Kft. kamararendszer üzemeltetésének szabályzata” tartalmazza, mely a www.komfort.hu\kamerak oldalon is elérhető.

 

3.sz. melléklet

Veszprém, Házgyári u. 7.
Megfigyelt területKamera helye
KÜLTÉR 
telep bejárat, bejövő jármű figyelésNyugati épület lépcsőház
Technik üzlet bejáratközponti épület délnyugati sarok
Technik üzlet raktár bejáratközponti épület északnyugati sarok
központi épület bejáratai és parkolókközponti épület délkeleti sarok
hátsó épület bejáratok és parkolókközponti épület északnyugati sarok
központi épület északi oldalhátsó épület délkeleti sarok
központi épület északi oldal úthátsó épület északkeleti sarok
telep kijáratközponti épület délkeleti sarok
BELTÉR 
Technik üzletTechnik üzlet hátsó rész -első rész határ,
északi oldal
Technik üzlet bejáratTechnik üzlet hátsó rész -első rész határ
déli oldal
Technik üzlet hátsó rész (kijárat)Technik üzlet hátsó rész raktár átjáró
mellett
Technik raktártechnik raktár üzlet felől, plafon
Veszprém, Házgyári u. 5.

Megfigyelt terület

Kamera helye

KÜLTÉR

 

telep bejárat, bejövő jármű figyelés

Csarnok északkeleti sarok

üzlet bejárat és csarnok kelet kültér

Csarnok északkeleti sarok, csarnok
délkeleti sarok

csarnok déli kültér és bejáratok

csarnok déli sarkai

csarnok nyugati kültér

csarnok nyugati sarkai

csarnok északi kültér

csarnok északi sarkai

csarnok keleti hajó

csarnok keleti bejarat felett

csarnok déli kültér

csarnok déli sarkai

telep kijárat

központi épület délkeleti sarok

BELTÉR

 

csarnok keleti hajó

csarnok keleti bejarat felett, középső
közlekedő melletti oszlopok

csarnok középső hajó

csarnok középső közlekedő melletti oszlopok

csarnok nyugati hajó

nyugati hajó északi sarkai, déli
közlekedési folyosók végei, közlekedők melletti oszlopok

csarnok délnyugati terem

minden sarok

Keszthelyi üzlet

Megfigyelt terület

Kamera helye

KÜLTÉR

 

telep főbejárat, vasraktár északi kijárat

vasraktár Északi kapu keleti oldal

vasraktár déli kijárat

 vasraktár Déli kapu nyugati oldal

üzlet előtti keleti gyalogos bejárat és parkoló

üzlet bejárat

BELTÉR

 

vasraktár

kazánház sarkától

üzlet-vasraktár összekötő folyosó

üzlet ajtó mellett

belső folyosó

folyosó északi vége

üzlettér

irodaajtó nyugati oldalánál

üzlettér

vasraktár folyosó déli oldalánál

üzlettér

déli ablaknál

üzlettér

pénztárnál

üzlettér

bejáratnál

üzlettér

üzlet északnyugati sarok

üzlettér

üzlet északnyugati oszlop

üzlettér

leválasztott bérlős üzletrész délnyugati sarok

Ajka Acéláruház Új atlantisz ipari park
Megfigyelt területKamera helye
KÜLTÉR 
raktárcsarnok bejáratraktárcsarnok bejárat felett kívül,
keletre néző
üzlet előtti gyalogos bejárat és parkolóüzlet bejárat felett
  
BELTÉR 
raktárcsarnok beltér, bejárattól
nyugati terület
raktárcsarnok bejárat felett belül,
nyugatra néző
raktárcsarnok beltér, nyugati kaputól
keleti terület
raktárcsarnok nyugati kapu felett
üzlettérdélkeleti sarokból
Ajka Technik áruház Alkotmány u. 12
Megfigyelt területKamera helye
KÜLTÉR 
udvar és raktárbejáratüzlet udvari kijárat felett
BELTÉR 
jobb oldali (déli) pénztárjobb oldali (bejárattól nézve) pénztár
felett
bal oldali pénztárjobb oldali (bejárattól nézve) pénztár
felett
fő be/kijáratjobb oldali pénztár plafon, délkelet
udvari be/kijáratfestékes állvány felett
keleti polcok közötti sor, pénztár iránykeleti polcsorok között, udvari bejárat
vonalában, plafon
keleti polcok közötti sor, hátsó iránykeleti polcsorok között, udvari bejárat
vonalában, plafon
középső keleti polcok közötti sor,
pénztár irány
középső keleti polcsorok között, udvari
bejárat vonalában, plafon
középső keleti polcok közötti sor,
hátsó irány
középső keleti polcsorok között, udvari
bejárat vonalában, plafon
középső nyugati polcok közötti sor,
pénztár irány
középső nyugati polcsorok között,
udvari bejárat vonalában, plafon
középső nyugati polcok közötti sor,
hátsó irány
középső nyugati polcsorok között,
udvari bejárat vonalában, plafon
festék, nyugati 2. polcsor polcok
közötti sor, épületgépészet irány
nyugati 2. szélső polcsorok között,
udvari bejárat vonalában, plafon
pénztártól nyugati 2. polcsor polcok
közötti sor, épületgépészet irány
nyugati 2. szélső polcsorok között,
pénztár felett, plafon
festék, nyugati 2. polcsor polcok
közötti sor, pénztár irány
nyugati 2. szélső polcsorok között,
udvari bejárat vonalában, plafon
nyugati szélső 1 polcok közötti sor,
pénztár irány
nyugati 1 polcsorok között, udvari
bejárat vonalában, plafon
nyugati szélső 1 polcok közötti sor,
hátsó irány
nyugati 1polcsorok között, udvari
bejárat vonalában, plafon
hátsó kötőelemes üzletrésznyugati 1 polcsorok között, hátul, plafon
Sümeg
Megfigyelt terület Kamera helye
KÜLTÉR
udvar északudvar észak üzlet épület északnyugati sarok
udvar épületek között déli irány üzlet épület északnyugati sarok
raktárépület bejárat üzlet nyugati 2. ajtó felett
BELTÉR
pénztár és főbejárat nyugati 1. (ényugatról) oldalkapu felett
pénztár és festékes állvány főbejárat felett
nyugati 1. (eszaknyugatról) oldalkapu nyugati 1. (ényugatról) oldalkapuval szemben falon
kötőelem pult és üzlethátsó áthidaló gerenda, hátsó irány, észak
hátsó oldalajtó és üzlethátsó áthidaló gerenda, hátsó irány, dél
keleti üzletrész áthidalótól pénztár felé áthidaló gerendapénztár irány, kelet
nyugati üzletrész áthidalótól pénztár felé áthidaló gerendapénztár irány, nyugat
nyugati 2. (eszaknyugatról) oldalkapu nyugati 2 (ényugatról) oldalkapuval szemben falon
déli 1. (nyugatról) oldalkapu déli 1. (nyugatról) oldalkapuval szemben falon
raktár beltér raktár bejárati fal
raktár kijárat pénztár irány raktár bejárattal szembeni fal, északi rész

Letöltés